ความเป็นมาโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

          ปัจจุบัน ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลุ่มทักษะอาชีพที่สำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก

          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ครม. จึงได้อนุมัติ “โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ” เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยวางเป้าหมายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการปรับปรุงหลักสูตร การสร้างเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน และการเพิ่มสมรรถนะของนักเรียน ในระยะเวลา 10 ปี ภายใต้วงเงินงบประมาณ 9,619 ล้านบาท

img1

แผนการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

2563 – 2564
การเตรียมความพร้อมของโครงการ

- การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและหลักสูตร เช่น จัดทำมาตรฐานและหลักสูตร จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนศูนย์ฯ

2564
การดำเนินการระยะที่ 1

– รับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนศูนย์ฯ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับชั้นละ 100 โรงเรียน
– รับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระดับชั้นละ 3,000 คน (เฉลี่ย 30 คน/ระดับชั้น/โรงเรียน)
– นำหลักสูตรไปปรับใช้/อบรมครูวิทยากรศูนย์ฯ/พัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการฯ
– เตรียมเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเครือข่าย

2565
การดำเนินการระยะที่ 1

– รับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนเครือข่าย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับชั้นละ 1,000 โรงเรียน
– รับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระดับชั้นละ 30,000 คน (เฉลี่ย 300 คน/ระดับชั้น/โรงเรียน)
– นำหลักสูตรไปปรับใช้/อบรมครูเครือข่ายฯ/พัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการฯ

2566
การดำเนินการระยะที่ 1

– รับนักเรียน/นำหลักสูตรไปปรับใช้/อบรมครูวิทยากรโรงเรียนศูนย์ฯ และครูเครือข่าย/พัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการฯ

2567
การดำเนินการระยะที่ 1

– ประเมินผลโครงการครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนศูนย์ฯ ที่ไม่ผ่านมาตรฐานออก และคัดเลือกโรงเรียนศูนย์ฯ ใหม่ให้ครบ 100 โรงเรียน

2568 - 2569
การดำเนินการระยะที่ 2

– รับนักเรียน/นำหลักสูตรไปปรับใช้/อบรมครูวิทยากรโรงเรียนศูนย์ฯ และครูเครือข่าย/พัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการฯ

2570
การดำเนินการระยะที่ 2

– ประเมินผลโครงการครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนศูนย์ฯ ที่ไม่ผ่านมาตรฐานออก และคัดเลือกโรงเรียนศูนย์ฯ ใหม่ให้ครบ 100 โรงเรียน

2571 - 2573
การดำเนินการระยะที่ 2

– รับนักเรียน/นำหลักสูตรไปปรับใช้/อบรมครูวิทยากรโรงเรียนศูนย์ฯ และครูเครือข่าย/พัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการฯ

img2

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ได้รับการคัดเลือก เพื่อพัฒนาและประเมินศักยภาพให้เป็นโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2565 เป็นเวลา 1 ปี

ติดต่อเรา

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ที่อยู่  :  45 หมู่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

โทร  :  042-481124

แฟกซ์  :  042-481124

อีเมล  :  pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th

Webmaster  :  นายธีรศักดิ์ คนต่ำ

img3