คณะบุคลากร

โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

คณะผู้บริหารโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

1-01

นายอดุลย์ พรมวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

2-01

นายวุฒิไกร คำแฝง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3-01

นายอาทร พุฒช่อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

4-01

นางสาวสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

30.1

นางสาวรัฐติยากรณ์ สัทธาคลัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1.1-01

นายอาทิตย์ ก้อนศรี
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

1.2-01

นายสุชาติ พาอยู่สุข
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

1.3-01

นางสาวชัญญา สายโน
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

1.4-01

นายนครินทร์ พรมกลาง
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

1.5-01

นางสาวดารารัตน์ ชนชิต
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

1.6-01

นางสาวชาลินี บุตรนนท์
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

1.7-01

นางสาวสุพัตรา ฆราวาศ
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

1.8-01

นายณัฐสิทธิ รัดรองใต้
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

1.9-01

นางสาวฐิติกานต์ ตรีศาสตร์
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

1.10-01

นางสาวปานวดี แสนละคร
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

1.11-01

นายเดชกำพล โพธิ์ย้อย
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

1.12-01

นางประเทียน บุญหา
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

1.13-01

นางสาวเครือวัลย์ ทิพวัส
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

1.14-01

นางศรินประภา สมทิพย์
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

1.15-01

นางสาวมัลลิกา พงษ์สุระ
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

29.1

นายวรวิช  ผลคำ
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.1-01

นางสาวอุราพร ผลบุญ
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.2-01

นางรัชนีกร ไชยคำภา
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.3-01

นางเจนจิรา แสนไชย
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.4-01

นางสาวฐานิสา พลายวิเคราะห์
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.5-01

นางแคทลียา กองแก้ว
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.6-01

นางสาวนีรนุช สลอดสุข
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.7-01

นางสาวเวทิดา เรืองเดช
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.8-01

นางสาววิยะดา เกษมสานต์
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.9-01

นางสาวปวีณา ดรบัณดิษฐ
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.10-01

 นางสาวจินตนา ทองผา
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.11-01

นางธนพร อัมภรัตน์
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.13-01

นางสาวณัฐกฤตา ศรีเสน
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.14-01

นายสุรชัย สดไธสง
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.15-01

นายชัยพัฒน์ นนทจันทร์
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.16-01

นายวรวุฒิ บุตรโคตร
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.17-01

นายตุลา นามสีอุ่น
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.18-01

นางสาวรัติยา พรสุวรรณ์
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.19-01

นางสาวจุรีรัตน์ กลางเดช
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.21-01-po8hopk26dcstufk96334vxcsmvb953qtl5rcnxads

นางสาวสุมัทนา ดุลนีย์
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.21-01

นายพชร คำมีทอง
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.26-01

นายธีรศักดิ์ คนต่ำ
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.27.1.1

นางสาวประทัยทิพย์  รักญาติ
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.28

นายศตวรรษ ไชยสัจ
ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.22-01

นางสาวกันยา น้อยพูล
พนักงานราชการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.24-01

นางสาววัชราภรณ์ พลราช
พนักงานราชการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.23-01

นางสาววิมลรัตน์ คำเพชร
พนักงานราชการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

2.25-01

นางสาวปิยดา เทียงแก้ว
พนักงานราชการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ติดต่อเรา

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ที่อยู่  :  45 หมู่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

โทร  :  042-481124

แฟกซ์  :  042-481124

อีเมล  :  pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th

Webmaster  :  นายธีรศักดิ์ คนต่ำ

img3