ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

img2
คำสั่ง

คำสั่งโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ที่ 76/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04278/ว774 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิลระดับมัธยมศึกษารอบที่ 1 จำนวน 95 โรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนแม่ข่ายและโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังเอกสารแนบ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ติดต่อเรา

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ที่อยู่  :  45 หมู่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

โทร  :  042-481124

แฟกซ์  :  042-481124

อีเมล  :  pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th

Webmaster  :  นายธีรศักดิ์ คนต่ำ

img3